รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุนวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งประเภทวิชาการ
และประเภทสนับสนุนวิชาการ

>> เอกสารเพิ่มเติม <<