Return to เกี่ยวกับหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองบริหารงานบุคคล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองบริหารงานบุคคล

ITA ประจำปี พ.ศ. 2566  >> Download     
ITA ประจำปี พ.ศ. 2565  >> Download
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564  >> Download
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563  >> Download
ITA ประจำปี พ.ศ. 2562  >> Download