Return to เกี่ยวกับหน่วยงาน

พันธกิจ (Mission)

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  1. การวิเคราะห์อัตรากำลังและพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
  2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
  3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  5. การพัฒนาบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล