การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

การวิเคราะห์ค่างาน
เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

>> Download ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ <<
>> บัญชีแสดงมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2553 <<