Category: งานโครงสร้างและอัตรากำลัง

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

  >>ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มสำรวจความต้องกา …

Continue reading

เอกสารประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571)

แผนการดำเนินงาน (ก.พ.) แผนการดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำล …

Continue reading

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับส …

Continue reading

ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง เรื่อง ภาระงานและการมอบหมายงานให้บุคลากรภายในหน่วยงาน

ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง เรื่อง ภาระงานและการมอบหมายงาน ใ …

Continue reading

การทบทวนภารกิจและยืนยันอัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง (สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

การทบทวนภารกิจและยืนยันอัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำ …

Continue reading

ประกาศปรับปรุงแบ่งส่วนราชการในกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ปร …

Continue reading

ขั้นตอนการจัดตั้งสาขาวิชาใหม่/ การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา/ การยุบเลิก-การรวมสาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัย และแบบฟอร์มการจัดตั้งสาขาวิชาใหม่

ขั้นตอนการจัดตั้งสาขาวิชาใหม่/ การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา/ …

Continue reading

การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระด …

Continue reading

(ปรับปรุง ณ 21 ก.ค. 63) แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากร สายสนับสนุน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัต …

Continue reading

(เร่งด่วน) การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567)

(เร่งด่วน) การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท …

Continue reading