Category: งานโครงสร้างและอัตรากำลัง

การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระด …

Continue reading

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน (ปรับปรุงใหม่ 1 พ.ย. 2564)

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน &g …

Continue reading

(ปรับปรุง ณ 21 ก.ค. 63) แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากร สายสนับสนุน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัต …

Continue reading

(เร่งด่วน) การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567)

(เร่งด่วน) การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท …

Continue reading

การประเมินค่างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

การประเมินค่างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 …

Continue reading

รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 ครั้งที่ 1/2562

>> Download <<

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565

>> Download PDF <<

การจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 – 2566

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 &#82 …

Continue reading

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading