Category: งานพัฒนาบุคคล

โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน …

Continue reading

อนุมัติโครงการ อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต

อนุมัติโครงการ อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุค …

Continue reading

แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะประจำสายงาน

แบบฟอร์มรายงานผล การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะประจำส …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2565 (ภายในและภายนอก)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุ …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน+รายชื่อที่อนุมัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร สายสนับ …

Continue reading

อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การเขียนหนังสือ ตำรา มทร.รัตนโกสินทร์

อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากร …

Continue reading

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงป …

Continue reading

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลัง (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรา …

Continue reading

โครงการการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร …

Continue reading