Category: งานพัฒนาบุคคล

แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอบรม, สัมมนา, ประชุมวิชาการ ฯลฯ แบบออนไลน์

แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอบรม, สัมมนา, ประชุมว …

Continue reading

โครงการสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

โครงการสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ณ โรงเรีย …

Continue reading

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง การสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนช้างเผือกและทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุค …

Continue reading

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนช้าง …

Continue reading

ประกาศรับสมัคร ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก

ประกาศรับสมัคร ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก >> ทุน …

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ฯ : วินัยสร้างง่าย ฯ (OKR)

อนุมัติโครงการ/อนุมัติรายชื่อ ในโครงการขับเคลื่อนค่านิย …

Continue reading

แจ้งสำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศการให้ทุนช้างเผือก และทุนบุคคลภายนอกประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งสำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัย จัดทำประกาศ …

Continue reading

โครงการอบรมสัมมนาการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

อนุมัติโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อ …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนและอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading

0