Category: แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ งานสรรหาจัดจ้างฯ

การประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563

การประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563 &g …

Continue reading

การประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 >& …

Continue reading

ประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561

ประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561 >& …

Continue reading

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

>>  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

แบบฟอร์มประวัติผลงานเพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยการ/รองคณบดี)

แบบฟอร์มประวัติผลงาน เพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยกา …

Continue reading

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่าวต่างปร …

Continue reading