แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

Ethicsแบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ประจำปีงบประมาณ 2558

>> หนังสือนำ แบบประเมินหลักธรรมาภิบาล <<

>> เอกสารแนบ 1 ตารางสรุปผลการประเมิน <<

>> เอกสารแนบ 2 แบบประเมินธรรมาภิบาล <<