Category: งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ ๑

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๑

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือ …

Continue reading

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (ณ 1 เมษายน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (1 ต.ค. 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง บุ …

Continue reading

ประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565

ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนขอ …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินฯ ดีเด่น ดีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการประเมินฯ ดีเด่น ดีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ประ …

Continue reading

ประกาศ ฯ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจ้งผลการ …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณ 1 ตุลาคม 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราช …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 เพื่อเลื่อนค่าจ้าง 1 ตุลาคม 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ฯ ณ 1 ตุลาคม 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชก …

Continue reading