แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการจัดทำหนังสือถึงกองบริหารงานบุคคล ในเรื่องที่ต้องดำเนินการผ่านรองอธิการบดีในกำกับและรองอธิการบดีในพื้นที่

แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการจัดทำหนังสือ
ถึงกองบริหารงานบุคคล
ในเรื่องที่ต้องดำเนินการผ่านรองอธิการบดีในกำกับ
และรองอธิการบดีในพื้นที่

>> รายละเอียดข้อมูล