Category: พนักงานราชการ

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 (เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณวันที่ 1 ต.ค. 2564)

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราช …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบท …

Continue reading

ประกาศเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2563

ประกาศเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ พ.ศ. 256 …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 (เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณวันที่ 1 ต.ค. 2562)

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราช …

Continue reading

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ >&gt …

Continue reading

แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ของบุคลากร ใน มทร.รัตนโกสินทร์

แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ของบุคลากร ในมห …

Continue reading

0