ประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565

ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<