หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน/รับโอน/ประกาศผล

กฎหมาย,ข้อบังคับ,คำสั่ง,ประกาศ/แบบฟอร์ม อบรม/สัมมนนา
DL แบบฟอร์ม Training
เงินเดือน,ค่าจ้าง,ค่าตอบแทน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) งานวินัยและนิติการ

 

ประกาศทุนการศึกษา
(สำหรับบุคคลภายนอก)
การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษาและการขอไปวิจัย
(สำหรับบุคลากรในสังกัด)
การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

 

การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

อัตรากำลัง/การประเมินค่างาน

การจัดตั้งหน่วยงาน

จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล

(ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจหน่วยงาน ปี 2567)

โครงสร้างและภารกิจหน่วยงาน