มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (หน้าแรก)

rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

>>  ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

>>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

>>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

>>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 


rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

 


rmutr_Studyทุนการศึกษา

ทุนช้างเผือก

ทุนบุคคลภายนอก

สำรวจสาขาวิชาที่พึงประสงค์ จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก ประจำปี 2561

 


Ethicsแบบประเมินธรรมาภิบาล

>> คลิก !! <<

 

 

 


rmutr_jobindexแบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

>> เอกสารเพื่อ Download <<

.


ประกาศแบบส่วนราชการ+ภารกิจ บทบาท หน้าที่
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ

>> Click! ! <<

 

 

แบบฟอร์มการของเปลี่ยนตำแหน่ง 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

>> Download <<

 

 


ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

>> ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ

>> การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

 


การจ่ายเงินรางวัลของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(สายวิชาการและสายสนับสนุน)

>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ จ่ายเงินรางวัล

 

 


การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 – 2566

 

>> DOWNLOAD เอกสาร