Return to เกี่ยวกับหน่วยงาน

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแบบฟอร์ม กองบริหารงานบุคคล

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแบบฟอร์ม
กองบริหารงานบุคคล

 

 

งานโครงสร้างและอัตรากำลัง

 

งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง

กฎหมาย แบบฟอร์ม
– ประเกศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

– ประเกศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (ฉบับ 2)

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
– การขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) ศ. รศ. ผศ. 
– การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)
– ประกาศกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์การลา
และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา และหลักเกณฑ์
การลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัย
– ประกาศ ระเบียบ แบบฟอร์ม การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

 

– ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้เกษียณอายุราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
+ สายวิชาการ
+ สายสนับสนุน

– แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มสารสนเทศ (สำหรับการจ้างงานใหม่)
 *แนบท้ายคำสั่งจ้างทุกราย*
– ประกาศ ระเบียบ แบบฟอร์ม การจ้างพนักงราชการ
– ประกาศและวิธีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
– ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย – แบบฟอร์มการประเมินทดลองงานและต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
– การมอบหมายหน้าที่การงาน

 

งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

 

งานพัฒนาบุคคล

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไปศึกษาต่อ และการขอรับทุนการศึกษา
1.1 สำหรับบุคคลภายนอก >> Download เอกสาร!!
1.2 สำหรับบุคลากรในสังกัด >> Download เอกสาร!!

2.  ระเบียบกองทุน >> Download เอกสาร!!

3. กฎหมายเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

4.กฎหมายเกี่ยวกับให้อาจารย์ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ >> Download เอกสาร!!

5.กฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัล