ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1 ต.ค. 2563

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
และ ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563
เริ่มใช้รอบ 1 ต.ค. 2563

> Download เอกสาร <