Return to หน้าแรก (2)

การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว