หน้าแรก (2)

การขอกำหนดตำแหน่ง (วิชาการ/สนับสนุน)

ตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสู …

การรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากร (สายวิชาการ …

การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ …

ประกาศทุนการศึกษา

ทุนช้างเผือก ทุนบุคคลภายนอก    

อัตรากำลัง/การประเมินค่างาน

อัตรากำลัง การประเมินค่างาน  

เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ …