การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และแจ้งความคืบหน้าในการจัดทำประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ และประกาศนียบัตรกำกับเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 2555 2557 และ 2558
(ปรับปรุง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2562)
___________________________________________________

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562

_____________________________________________

ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ของสตรี
กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ