เกี่ยวกับหน่วยงาน

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแบบฟอร์ม กองบริหารงานบุคคล

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแบบฟอร์ม กองบริหา …

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กองบริหารงานบุคคล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยง …

ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (พื้นที่ศาลายา)

กำลังโหลด…

ค่านิยมหลัก (Core Values)

มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  สรรสร้างคนดี  มีธรรมาภิบาล  …

ติดต่อเรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท …

ตู้เก็บจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล

  << Download จดหมายข่าว >>

ประวัติหน่วยงาน

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ …

พันธกิจ (Mission)

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคร …

รายงานประจำปีกองบริหารงานบุคคล

>> รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 >> รายงานประจำปี …

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

เป็นผู้นำอย่างมีคุณธรรม  ใส่ใจองค์กร  มุ่งประโยชน์ส่วนร …

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมั …

เป้าหมายสูงสุด (Visionary Goal)

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เ …

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล คลิกที่นี่!!

แผนของกองบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานบุคคล >> Download&l …

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

 โครงสร้างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ > …