การประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563

การประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563

>> ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละผลการประเมินของผู้บริหาร
ที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Download)
<<

>> ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ 30 (Download)  <<

>> แบบประเมินความเชื่อมั่นต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Download)
<<

>> ตัวอย่างแบบประเมินความเชื่อมั่น (Download) <<