ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

>> Download <<