ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

> รายละเอียดเพิ่มเติม <