ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ 1/2564

>> เอกสารเพิ่มเติม <<