ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) (ฉบับที่ 1-13)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 1 – 13)