ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

>> เอกสารเพิ่มเติม <<