ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

>> ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 3/2563 <<
>> ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1/2564 <<