Category: แบบฟอร์มเอกสารงานโครงสร้างฯ

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน (ปรับปรุงใหม่ 1 พ.ย. 2564)

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน &g …

Continue reading

(ปรับปรุง ณ 21 ก.ค. 63) แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากร สายสนับสนุน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัต …

Continue reading

การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบ …

Continue reading

การจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 – 2566

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 &#82 …

Continue reading

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภาระงานสอนรายบุคคล

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ภาระงานสอนรายบุคคล >> ดาวโ …

Continue reading

แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง

แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้าง พนักงานราชการศักยภาพสู …

Continue reading

แบบฟอร์มขออัตรากำลังเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มขออัตรากำลังเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน) >>  D …

Continue reading

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทสนับสนุน)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยและ การประเม …

Continue reading