Category: แบบฟอร์มเอกสารงานโครงสร้างฯ

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน (ปรับปรุงใหม่ 1 พ.ย. 2564)

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน &g …

Continue reading

(ปรับปรุง ณ 21 ก.ค. 63) แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากร สายสนับสนุน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัต …

Continue reading

การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบ …

Continue reading

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภาระงานสอนรายบุคคล

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ภาระงานสอนรายบุคคล >> ดาวโ …

Continue reading

แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง

แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้าง พนักงานราชการศักยภาพสู …

Continue reading

แบบฟอร์มขออัตรากำลังเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มขออัตรากำลังเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน) >>  D …

Continue reading

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทสนับสนุน)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยและ การประเม …

Continue reading

แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และภาระงานของตำแหน่ง

แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และภาระงานของตำแหน่ง ระด …

Continue reading

แบบฟอร์มข้อมูลภาระงานสอนรายบุคคล

แบบฟอร์มภาระงานสอนสอนรายบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร >>  …

Continue reading