Category: รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

ประกาศสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว …

Continue reading

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง >> รายละเอ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะ …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง >& …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่อ …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนัก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหา …

Continue reading