Category: รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายช …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เข้ารับกา …

Continue reading

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุริจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหา คณบดีคณ …

Continue reading