Category: รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุริจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหา คณบดีคณ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ เรื่อ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติในวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ เรื่อ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง กำหนดก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ …

Continue reading

การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ >> …

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการแล …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริ …

Continue reading

0