แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นงาน+เปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

bck-14(1)แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นงาน+เปลี่ยนตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ

>> ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับขั้น <<

>> แนบประกาศ 1 <<

>> แนบประกาศ 2 <<

>> แนบประกาศ 3 <<

>> แนบประกาศ 4 <<