ข้อบังคับและประกาศ ก.พ.อ.

bonne_gouvernance_etat_droit_justice

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
และ (ฉบับที่ 2) 2563
>> Download เอกสาร <<

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
และ (ฉบับที่ 2) 2561
>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.2) 2561
>> ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560

>> ประกาศ ก.พ.อ. (ท.11) 2550
>> ข้อบังคับว่าด้วยวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ.,รศ.,ศ. (พ.ศ. 2559)
>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงาน
>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องวารสาร
>
ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการจ่ายเงินรางวัล
เพื่อส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
>> รวมหนังสือเวียนและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2561
>> การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบ ก.พ.อ.  (Update 6 ธ.ค. 61) 

 

>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.2) 2550
>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.4) 2551

>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.6) 2555
>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.8) 2556
>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.9) 2556
>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.10) 2556
>> ประกาศ ก.พ.อ. ฉ.รวม