แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทสนับสนุน)

bck-14(1)แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยและ

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(ตำแหน่งประเภทสนับสนุน)

<<  Download  >>