ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ

frontline-leaderประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น
เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ลูกจ้างประจำ

>> เอกสารแนบ 1

>> เอกสารแนบ 2

>> เอกสารแนบ 3

>> เอกสารแนบ 4