ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<