ประกาศรายชื่่ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหา

หัวหน้าภาควิชาศิปละประจำชาติและศิลปหัตถกรรม 

>> กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม
(แก้ไขเพื่มเติมครั้งที่ 1)

>> รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม