ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

>> ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลืกตั้ง

>> ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง