แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ
การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
พ.ศ. 2562

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<