แบบประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2561)

แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
(1 ตุลาคม 2561)

>> Download เอกสาร