ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

>> รายละเอียด <<