ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
และตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<