ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 5/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 5/2562

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<