แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

>> Download <<