ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

>เอกสารเพิ่มเติม<