ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศ หญิง/ชาย

2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Powerpoint และการใช้อินเทอร์เน็ต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)
3. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
4. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินสำหรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
5. รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงินสำหรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร

อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก 1 รูป
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบปริญญาบัตร
6. สำเนาในผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด. 43 สำหรับเพศชาย)

สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง
ที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170
รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม

โทรศัพท์ 0-2441-6000 ต่อ 2136, 2137
โทรสาร 0-2889-5053