ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์
ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหา
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

>> เอกสารเพิ่มเติม <<