ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ดีเด่น ดีมาก))

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ดีเด่น ดีมาก)

>> Downloadเอกสาร <<