การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฯ (Digital Pension)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฯ
(Digital Pension)
** บุคลากรประเภทข้าราชการ และลูกจ้างประจำ **

>> เอกสารเพิ่มเติม <<