ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กองคลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กองคลัง

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<