ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

>> Download เอกสาร <<