ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร
ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<