ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขัน
ครั้งที่ 2/2565

>> Download <<